Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbonus

10 Dec 2018

De Circulaire 201/C/125 van 5 december 2018 bespreekt enkele aanpassingen over zowel het aspect vrijgesteld sociaal voordeel als de aftrekbaarheid van die uitgaven.

Op sociaal vlak worden door de wijzigingen de fiscale maximumbedragen aangepast.

Op fiscaal vlak hebben de wijzigingen betrekking op de maximumbedragen van bepaalde geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons.

De onderstaande tabel preciseert die nieuwe maximumbedragen, deze treden in werking voor de geschenken betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018.

 

Aftrekbare beroepskost
bij de werkgever

Vrijgesteld sociaal voordeel

bij de werknemer

  1. Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons n.a.v. één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen, zoals Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaasfeest, een patroonfeest, een verjaardag, enz.

40 euro per jaar en per werknemer

(voorheen 35 euro)

Geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken als blijk van erkentelijkheid of van goedgunstigheid gegeven n.a.v. gelukkige of onfortuinlijke gebeurtenissen die geen rechtstreeks verband houden met de beroepswerkzaamheid (9).

Of een geschenk een sociaal voordeel is, hangt in essentie af van de omstandigheden waarin het is aangeboden en van de waarde ervan (d.i. de werkelijke waarde bij de verkrijger).

  1. Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons n.a.v. een eervolle onderscheiding

120 euro per jaar en per werknemer

(voorheen 105 euro)

  1. Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons n.a.v. de pensionering

 

40 euro per volledig dienstjaar bij die werkgever, met een minimum van 120 euro

(voorheen 35 euro per volledig dienstjaar bij die werkgever, met een minimum van 105 euro)

Een geschenk wordt zonder meer als gering aangemerkt, indien het 50 euro niet overtreft.

De sociale voordelen die beantwoorden aan de voorwaarden om aftrekbaar te zijn als beroepskosten (zie hiernaast), zijn uiteraard vrijgesteld van belasting bij de verkrijgers.

 

  1. Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons n.a.v. huwelijk of wettelijk samenwonen

 

245 euro

(voorheen 200 euro)

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Taxwin