DECEMBERVOORSCHOT 2018

29 Nov 2018

Sinds 1 april 2017 moeten de btw-kwartaalaangevers in het kader van de administratieve vereenvoudiging, geen kwartaalvoorschotten meer betalen.

Net zoals de btw-maandaangevers moet uw onderneming sinds 2017 een decembervoorschot betalen. Dit voorschot wordt betaald op de belasting die verschuldigd is over de handelingen van het vierde kwartaal van ieder kalenderjaar.

Binnen welke termijn moet uw onderneming dit voorschot betalen?

Uw onderneming moet uiterlijk op 24 december een voorschot voldoen ('decembervoorschot') op de belasting waarvan de opeisbaarheid uit de periodieke aangifte met betrekking tot de handelingen van het vierde kwartaal zal blijken (artikel 19, §1 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 (externe link) met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde ). Aangezien het om de uiterste betaaldatum gaat, is er geen uitstel mogelijk. Wanneer 24 december een zaterdag of zondag is, moet de betaling uiterlijk op de laatste voorafgaande werkdag gebeuren.

Als u uw voorschot na 24 december betaalt, dan zal u nalatigheidsintresten moeten betalen.

Deze verplichting geldt eveneens voor u indien u de forfaitaire regeling geniet.

 

Wat is het bedrag van het te betalen voorschot?

Het bedrag van het voorschot is gelijk aan:  

 

  • hetzij de belasting die door uw onderneming effectief verschuldigd is over de handelingen die ze heeft verricht vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar.
  • hetzij een forfaitair bepaald voorschot dat gelijk is aan de belasting verschuldigd voor de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar.                                      

Bron: Financiële Overheidsdienst