Uw factuur wordt niet betaald. Welke bijkomende kosten kan u hiervoor aanrekenen aan de onwillige klant?

21 Nov 2018

Uw klant heeft nog een openstaande factuur van een aanzienlijk bedrag en de betaling blijft uit. De kosten die u dient te maken om uw factuur toch te laten betalen, wil u graag ten laste van de klant leggen: het is immers zijn schuld dat u herinneringen moet sturen, desgevallend een incassobureau onder de arm moet nemen, en­zovoort. Niet?

1] VERWIJLINTEREST

De interest vormt de vergoeding voor het louter uitblijven van de betaling. Let wel op het verschil in regeling wanneer uw klant een consument is.

De wettelijke interest voor consumenten bedraagt momenteel 2%. U kan deze con­tractueel wel verhogen,' maar overdrijf niet. U bent verplicht om de consument eerst een aanmaning te sturen vooraleer de interest kan beginnen lopen.

Indien de klant een handelaar is, voorziet de wet momenteel een interest van 8%. U kan deze contractueel verhogen, bijvoorbeeld tot 10 of 15 procent. Een eerste aanmaning is niet verplicht opdat de interesten beginnen te lopen, maar is wel aan te raden.

Zowel voor consumenten als voor handelaars kan een rechtbank een interest die zij over­dreven vindt op eigen initiatief verminderen.

2] SCHADEBEDING

Een schadebeding is een schadevergoeding voor de schade andere dan die van het te laat ontvangen van het geld (bijv. kosten van invordering, herinneringskos­ten,...). Hët gaat om een vast bedrag of vast percentage dat wordt aangerekend naast een eventuele interest. Uw schadebeding moet gericht zijn op vergoeding van de potentiële schade.

Schadebedingen voor consumenten die een onredelijk hoog bedrag opleggen zijn in strijd met de wet en zijn verboden. (artikel VI.83, 24° W.E.R. en artikel VI.84, § 1, W.E.R,)

Indien de klant een handelaar is, heeft u automatisch recht op een wettelijk schadebeding van 40 euro (art. 6 Wet betalingsachterstand handelstransacties) . U kan dit bedrag wel contractueel verhogen. Houd er verder reke­ning mee dat ook hier de rechter op eigen initiatief een schadebeding dat hij overdreven acht kan verminderen.

3] AANMANINGSKOSTEN

Aanmaningskosten zijn de kosten die u dient te besteden om de klant een aanmaning te sturen. Het is toegelaten dat u dergelijke kosten aanrekent aan de klant. Opgelet, deze moet u wel op voorhand overeengekomen zijn met de klant. Zorg er ook voor dat het bedrag van de aanmaningskost de effectieve kost van de aanmaning benadert en dat deze niet overdreven is.

COMBINATIE?

Een combinatie van interest, schadebeding én herinnerings­kosten is niet per se verboden, maar zal streng worden beoor­deeld door de rechter. U kunt immers geen twee keer vergoe­ding krijgen voor dezelfde schade. Zorg er in dergelijk geval voor dat de aanrekening van schadebeding en herinnerings­kost geen dubbel gebruik uitmaken.

Vermeld kosten en schadebedingen op voorhand op uw offer­te, algemene voorwaarden, contract,.... Wij raden verder aan om ''enkel te werken met aanmaningskosten in combinatie met interesten of met een schadebeding in combinatie met interesten. Vooral indien uw klant een consument is, moeten bepaalde regels gevolgd worden.

 

BRON: NSZ