Beslissing Btw nr. E.T.125.180/2 dd. 12.12.2014

16 Dec 2014

Belastingplicht
Bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars van vennootschappen
Uitstel van de opheffing van het keuzestelsel voor rechtspersonen

In haar beslissing nr. E.T.125.180 van 20.11.2014 heeft de administratie ingevolge een advies van de Europese Commissie, dat van aard is om het huidige keuzestelsel voor rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar ter discussie te stellen, beslist om in de toekomst de gewone btw-regels toe te passen. Dit heeft tot gevolg dat alle voornoemde rechtspersonen zich voor btw-doeleinden dienen te identificeren en dat de door hen ontvangen vergoedingen voor al hun handelingen die zij als dusdanig verrichten, principieel aan de btw moeten worden onderworpen, en dit zonder keuzemogelijkheid. Deze beslissing heeft uitwerking op 01.01.2015.

Na publicatie van deze beslissing heeft de administratie er echter kennis van genomen dat de toepassing ervan in diverse sectoren aanleiding zal geven tot praktische moeilijkheden en interpretatieproblemen. In deze omstandigheden is het dan ook voor de betrokken belastingplichtigen niet evident om zich nog tijdig in regel te stellen en zich te organiseren met het oog op de nakoming van de op hen van toepassing wordende btw-verplichtingen.

De administratie onderzoekt momenteel de aan haar reeds meegedeelde interpretatieproblemen en heeft zich inmiddels voorgenomen om - voorafgaand aan de effectieve uitwerking van de opheffing van bovengenoemde keuzemogelijkheid - een omstandige administratieve verduidelijking voor de betrokken sectoren te publiceren.

Om deze redenen wordt dan ook beslist de inwerkingtreding van de beslissing nr. E.T.125.180 van 20.11.2014 met één jaar uit te stellen tot 01.01.2016.

J. MARCKX
Adviseur-generaal

 

Bron: Fisconet