Is een fiets wel een fiets?

23 Jul 2016

De elektrische fiets is de laatste jaren sterk in opmars en vaak wordt de elektrische fiets ook ingeschakeld voor woon-werkverkeer.

 

Vraag

De elektrische fiets is de laatste jaren sterk in opmars en vaak wordt de elektrische fiets ook ingeschakeld voor woon-werkverkeer. Er zijn twee varianten van de elektrische fiets op de markt. De "gewone" variant rijdt tot 25 km/uur en de speed pedelec kan maximaal 45 km/uur rijden. De huidige Europese richtlijn 2002/24 en de verordening 168/2013, die de richtlijn in 2016 vervangt, stellen dat een elektrische fiets met trapondersteuning tot maximaal 45 km/uur een bromfiets is. De werkgever kan een fietsvergoeding uitkeren die tot 0,21 euro vrijgesteld is van inkomstenbelastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Hij is daar niet toe verplicht, tenzij er een cao is die het wel verplicht. Het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 stelt dat de fietsvergoeding een kilometervergoeding is "voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling". Wat een "fiets" is wordt verder niet gedefinieerd. Nu blijkt in de praktijk dat sommige bedrijven geen fietsvergoeding geven aan werknemers die met de speed pedelec naar het werk gaan. Toch gaat het hier om een trapondersteuning en niet om een motorische aandrijving, bovendien stoot deze fiets geen schadelijke stoffen uit en kan hij een bijdrage bieden aan de oplossing van de fileproblematiek. 1. a) Acht u het wenselijk om de fietsvergoeding ook voor speed pedelecs te voorzien? b) Zo ja, welke stappen overweegt u hiervoor ondernemen? Is een duidelijkere definitie van "fiets" nodig in het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969? Of is de werkgever vrij om te bepalen wat een "fiets" is? c) Zo neen, waarom niet? 2. Acht u de invoering van een algemene fietsvergoeding voor alle werknemers wenselijk? Waarom wel of waarom niet? 3. Ziet u nog mogelijkheden om fietsen naar het werk binnen uw bevoegdheid te stimuleren? Ik denk aan een vergoeding voor zakelijke kilometers, enzovoort. Zo ja, welke initiatieven plant u nog en wanneer?

Antwoord

Vooreerst zou ik willen aanstippen dat de beoordeling of iemand recht heeft op een fietsvergoeding de bevoegdheid is van de minister van Werk, de heer Peeters. Hij moet beoordelen of een werkgever al dan niet correct handelt wanneer hij een werknemer die zijn woon- werkverkeer aflegt met een zogenaamde speed pedelec geen fietsvergoeding toekent. Als minister van Sociale Zaken kan ik me enkel uitspreken over hoe de toegekende fietsvergoeding in de sociale zekerheid gekwalificeerd moet worden. Het begrip fietsvergoeding wordt voor de toepassing van de sociale zekerheid vastgelegd in artikel 19, § 2, 16°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969. Het begrip fiets wordt er niet gedefinieerd of omschreven. Gelet hierop is het dan ook niet verwonderlijk dat het voor mijn diensten niet duidelijk is of een fietsvergoeding toegekend voor verplaatsingen met dergelijke fietsen al dan niet beschouwd moet worden als aan bijdragen onderworpen loon. Voorzichtigheidshalve gaat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid er dan ook van uit dat een zogenaamde speed pedelec geen fiets is in de zin van de fietsvergoeding. De vrijstelling van bijdragen op een fietsvergoeding wordt dus voorlopig alleen toegestaan voor fietsen zonder trapondersteuning en voor elektrische fietsen waarbij de trapondersteuning beperkt is tot 25 km per uur. Deze technische evolutie zorgt dus voor een lacune in de bestaande regelgeving. Het lijkt me noodzakelijk snel uit te klaren hoe het begrip fiets voor de sociale zekerheid ingevuld moet worden. Zoals u zelf aanhaalt wordt de speed pedelec in onze verkeerswetgeving (koninklijk besluit van 1 december 1975) en de huidige Europese richtlijn 2002/24 alsook in Verordening 168/2013 gekwalificeerd als een bromfiets. Deze regelgeving heeft echter een compleet andere finaliteit dan de regels van de sociale zekerheid. Ze stelt immers regels vast die de veiligheid in het verkeer moet verzekeren, daar waar de vernoemde reglementering van de sociale zekerheid bepaalt of een verloningselement al dan niet als bijdrageplichtig loon moet beschouwd worden. Het lijkt me dus duidelijk dat we voor de wat de sociale zekerheid betreft niet verplicht zijn de kwalificatie van een speed pedelec zoals voorzien in de verkeerswetgeving hoeven te volgen. Ik zal het beheerscomité van de sociale zekerheid vragen om het begrip "fiets" te verduidelijken en om na te denken over verschillende argumenten om de bijdragen van de fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen door fietsen met trapondersteuning tot 45 km per uur (zoals een speed pedelec) niet te onderwerpen aan socialezekerheidsbijdragen.

Bron: De Kamer van Volksvertegenwoordigers