Nieuwe vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor starters

22 Jul 2015

Nog maar net is de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingevoerd voor investering in steunzones en er is alweer een nieuwe vrijstelling. Deze keer zijn de startende ondernemingen de begunstigden. Zij genieten een extra “loonlastenverlaging”.

1. Waarover gaat het?

Om het ondernemerschap te promoten en de startende ondernemingen nog meer te stimuleren, dokterde de regering een aantal nieuwe maatregelen uit. Eén ervan is een nieuwe variant van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Naast de reeds bestaande maatregelen voor startende ondernemingen, bv. de doelgroepvermindering voor de eerste 5 aanwervingen, moet ook deze maatregel de loonkosten voor startende ondernemingen verlagen.

2. Komt u in aanmerking?

De voordelen zijn weggelegd voor de kleine startende werkgevers (KMO’s en microvennootschappen) en dat gedurende hun eerste 4 levensjaren of 48 maanden.

Wanneer de werkgever een werkzaamheid verderzet die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon, vangt de termijn van 48 maanden aan op het ogenblik van de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen door die natuurlijke of rechtspersoon.

Om als werkgever deze maatregel te kunnen genieten, moeten drie voorwaarden voldaan zijn:
a) vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 5/12/68 betreffende de cao’s en de PC;
b) een KMO of microvennootschap zijn, of een natuurlijk persoon die aan dezelfde voorwaarden voldoet;
c) maximaal 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

KMO
Voor de invulling van het begrip “KMO” verwijst men naar artikel 15 van het Wetboek der Vennootschappen. Het betreft vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:
  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
  • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 7.300.000 euro;
  • balanstotaal: 3.650.000 euro; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.
Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.

Microvennootschap
Onder “microvennootschap” verstaat men de vennootschappen die op het einde van het belastbaar tijdperk tevens aan tenminste twee van de drie onderstaande criteria voldoen:
  • het balanstotaal bedraagt niet meer dan 350.000 euro;
  • de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedraagt niet meer dan 700.000 euro;
  • het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet meer dan 10.

Natuurlijke persoon
De natuurlijke persoon die aan dezelfde voorwaarden voldoet, komt eveneens in aanmerking.
In bepaalde gevallen is de toepassing van de vermindering uitgesloten:
  • een aangifte of vordering tot faillietverklaring is ingesteld of het beheer van het actief is geheel of ten dele ontnomen;
  • een procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend;
  • ontbonden vennootschap bevindt zich in staat van vereffening.

3. Welk voordeel geniet u?

Het voordeel varieert. Voor de tweede helft van 2015 bedraagt het 10% van de bedrijfsvoorheffing die de werkgever inhoudt op de bezoldigingen en dat zolang men aan de voorwaarden voldoet (bv. qua omzet). De microvennootschappen genieten een verhoogd voordeel van 20%.

4. Met wat kan u dit voordeel cumuleren?

De maatregel kan gecumuleerd worden met alle andere maatregelen inzake niet-doorstorten van bedrijfsvoorheffing.

5. Wanneer start deze maatregel?

Het is de bedoeling deze vermindering toe te laten passen op de bezoldigingen die vanaf 1 juli 2015 betaald of toekend worden aan de werknemers. Dit geldt ook voor werkgevers die al vóór 1 juli 2015 in de KBO zijn ingeschreven.

Bron: Ontwerp van Programmawet