Bedrijfsauto's: gaat het fiscale boetes regenen?

23 Jan 2015

De fiscus gaat strenger toezien op de stipte betaling van de bedrijfsvoorheffing. Met name zelfstandige bedrijfsleiders zijn daar soms nogal laks in. Zo moet bijvoorbeeld de BV op een firmawagen elke maand worden doorgestort. En wie zich elke maand een loon uitkeert, moet daar elke maand BV op betalen. Volgens Securex zullen vanaf dit jaar effectief boetes worden opgelegd.

Bedrijfsleiders opgelet! Boete bij niet- of laattijdige aangifte bedrijfsvoorheffing

Naar aanleiding van een aankondiging van strengere fiscale controles, zetten we in 2014 het belang van een tijdige en correcte aangifte bedrijfsvoorheffing in de verf. Voor 2015 kondigt de fiscus aan dat er ook effectief boetes opgelegd zullen worden bij niet-naleving van de bovenvermelde verplichting.

 

Tijdige aangifte in de bedrijfsvoorheffing

Op de lonen van werknemers en bedrijfsleiders is krachtens de wet bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Deze bedrijfsvoorheffing wordt opeisbaar vanaf het ogenblik van betaling of toekenning van belastbare bezoldigingen. Daaruit volgt dat de bedrijfsvoorheffing op de lonen en voordelen van alle aard, toegekend aan werknemers en bedrijfsleiders, berekend dient te worden in functie van de frequentie van toekenning ervan.

Bijvoorbeeld: Een bedrijfsleider heeft een voordeel van alle aard wegens de toekenning van een bedrijfswagen. De bedrijfsvoorheffing op dit voordeel dient berekend en doorgestort te worden op maandbasis. Immers, de bedrijfswagen wordt maand na maand ter zijner beschikking gesteld.

 

Vermijd sancties

Niet-naleving van bovenvermelde verplichting kan belangrijke financiële gevolgen met zich meebrengen. Concreet kunnen naast nalatigheidsinteresten ook administratieve geldboetes worden opgelegd en kan de niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing in hoofde van de werknemer/ bedrijfsleider als een voordeel van alle aard gekwalificeerd worden.

Praktijkgevallen waarbij men voordelen van alle aard (of lonen) in één keer aangeeft op het einde van het jaar (hoewel ze maandelijks of op kwartaalbasis worden toegekend) zijn niet in overeenstemming met de wet en dus ten zeerste af te raden.

 

Einde van het zogenaamd “gedoogbeleid”

Bij niet-naleving van bovenvermelde regels worden in de praktijk reeds geregeld nalatigheidsinteresten opgelegd of werd er tot herkwalificatie van de niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing overgegaan. De administratieve geldboetes waarvan sprake werden tot op heden echter niet algemeen toegepast.

Maar daar komt verandering in!

De fiscus kondigt aan dat in 2015 de administratieve geldboetes bij niet- of laattijdige aangifte in de bedrijfsvoorheffing effectief toegepast zullen worden.

 

Modaliteiten nader te bepalen

Deze maatregel is recent en dient nog volledig uitgewerkt te worden. Van zodra wij hier meer nieuws over hebben, brengen wij u vanzelfsprekend op de hoogte.

 

Niet enkel bedrijfsleiders geviseerd

Hoewel de problematiek van niet- of laattijdige aangifte bedrijfsvoorheffing zich vaak voordoet in het geval van bedrijfsleiders, moeten de regels inzake de tijdige aangifte van bedrijfsvoorheffing, op straffe van sancties, ook in het kader van de uitbetaling van lonen aan werknemers door de werkgevers worden gerespecteerd.

Bron: Securex