Bedrijfsconsultancy & juridisch advies

Startersbegeleiding

 • Advies bij het bepalen van de geschikte juridische vorm
 • Opstellen van een financieel plan
 • Contact leggen met notaris voor oprichtingsakte in geval van vennootschap
 • Inschrijving KBO
 • Activering BTW nummer
 • Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds
 • Fiscale optimalisatie inzake directe – en indirecte belastingen
 • Fiscaal en juridisch advies
 • Vertegenwoordiging bij fiscale controles en rulingprocedure
 • Advies en assistentie bij complexe transacties zoals herstructureringen van vennootschappen en successieplanning
 • Assistentie bij acquisities of verkoop van ondernemingen
 • Opmaak van commerciële, burgerrechtelijke, vennootschapsrechtelijke en andere contracten

Advies in het kader van de oprichting van een vennootschap

 • Advies met betrekking tot de keuze van de vennootschapsvorm
 • Advies met betrekking tot de statuten
 • Assistentie bij de opmaak van een financieel plan;
 • Contacten met de notaris en doorgeven van informatie m.b.t. de op te richten vennootschap
 • Assistentie bij het verlijden van de notariële akte tot oprichting
 • Activering van het ondernemingsnummer als btw-nummer bij een ondernemingsloket of bij de btw-administratie
 • Advies bij de verdere administratieve werkzaamheden

Advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen

 • Opzetten van een managementrapportering
 • Advies bij de organisatie en/of de toepassing van de interne controle
 • Opstellen van een aan de onderneming aangepast boekhoudkundig plan

Boekhoudkundig advies en bijstand

 • Het bespreken van de jaarrekening met kosten- en batenanalyse
 • Het verstrekken van budget- en rentabiliteitsadvies
 • Kostprijsberekening
 • Het bespreken van de jaarrekening met financiële analyse
 • Het onderzoek naar de noodzaak en de implementatie van een analytische boekhouding

Vennootschapsrecht

Ons kantoor verleent bijstand bij:

 • Oprichting van vennootschappen
 • Overname en overlaten van bedrijven
 • Benoemingen en ontslagen van zaakvoerders en bestuurders
 • Conflicten tussen aandeelhouders
 • Wet op de continuïteit van ondernemingen, herstructureringen
 • Fusies en splitsingen
 • Familiale opvolging

Het vervullen van diverse wettelijke verplichtingen:

 • Formaliteiten inzake inschrijving bij de Kruispuntbank
 • Inschrijven als BTW belastingplichtige
 • Registratie als aannemer
 • FAVV
 • Overeenkomsten op het vlak van vennootschaps- en handelsrecht
 • Faillissementswetgeving